MENU
Reklamacje

Powrót

Reklamację prosimy składać na formularzu dostępnym w załączniku fax-em  77 425 04 30 lub na adres e-mail:

reklamacje@flaxpol.pl

Formularz przesłany fax-em lub e-mailem jest powiadomieniem o zgłoszeniu reklamacji, oryginał dokumentu prosimy załączyć do towaru.

Druk reklamacyjny


 

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  PPHU FLAXPOL SP. Z O.O.

§1. Przepisy ogólne:

 1. Regulamin rozpatrywania reklamacji dotyczy zgłoszeń wad towaru/wyrobu zakupionego w firmie FLAXPOL  Sp. z o.o.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Klientów z wyłączeniem osób fizycznych, które nabyły  towary w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. FLAXPOL Sp. z o.o. zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i poinformowania Klienta o sposobie jej  realizacji.

§2. Podstawowe warunki reklamacji:

W celu usprawnienia i ułatwienia rozstrzygnięcia zgłoszeń reklamacyjnych zgodnie
z kodeksem cywilnym kupujący powinien:

 1. Sprawdzić zamówienie-wyrób; produkt , który jest właściwy dla zamówienia-wyrobu; produktu danego rodzaju. Klient zobowiązany jest zbadać towar pod względem jego zgodności z zamówieniem oraz wad fizycznych w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia odbioru towaru;
 2. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem należy niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę drogą mailową na adres: reklamacje@flaxpol.pl;
 3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie pisemne lub drogą mailową przed jego upływem zawiadomienia o wadzie, gdzie należy wskazać nr faktury i opisać zauważone wady, a następnie odesłać reklamowany towar;
 4. Dział Reklamacji każdorazowo sprawdza nadesłany towar w celu potwierdzenia zgłaszanej wady;
 5. W przypadku przekazania  większej ilości reklamowanych towarów, czas rozpatrywania  reklamacji może się zwiększyć. W razie  powyższego Klient zostanie niezwłocznie poinformowany; 
 6. Zakresem reklamacji nie są objęte: 
  • wyroby/towary, których okres zachowania indywidualnych właściwości, określony w instrukcji użytkowania załączonej do produktu minął;
  • wyroby/towary wyprzedażowe, których deklaracja zgodności poświadczająca cechy ochronne ww grupy wygasła;
  • towary wyeksploatowane;  
  • towary posiadające uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika lub w wyniku niewłaściwego,  niezgodnego z instrukcją używania i przechowywania;
  • towary posiadające uszkodzenia powstałe lub mogące powstać w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia  podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji;  
 7. Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli: 
  • reklamowany towar nie znajduje się w ofercie handlowej Flaxpol Sp. z o. o.; 
  • towar będzie brudny, niewyczyszczony;
  • stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru;   
  • klient nie wniósł zastrzeżeń do poprawności wprowadzonego przez Flaxpol-Dział zamówień, zamówienia;

§3. Zasady dostawy reklamowanego towaru:

 1. Zgłoszenie reklamacji należy złożyć na Formularzu Reklamacji, który stanowi załącznik do niniejszego  Regulaminu. Formularz Reklamacji dostępny jest na stronie www.flaxpol.pl/reklamacje;   
 2. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres: reklamacje@flaxpol.pl;  
 3. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przez Dział Reklamacji wypełnionego Formularzu Reklamacji od  Klienta, Klient otrzyma numer reklamacji oraz informację odnośnie wysłania Firmy Kurierskiej po odbiór  towaru; 
 4. Klient zobowiązany jest do przygotowania przesyłki z reklamowanym towarem oraz nadanym przez Dział  Reklamacji numerem reklamacji, numerem faktury, którego dotyczy zgłaszana reklamacja i zaadresowanie przesyłki na poniższy adres: 
  Flaxpol Sp. z o.o.  ul. Jagiełły 21  46-200 Kluczbork z koniecznym dopiskiem: „Dział Reklamacji”;
 5. Reklamowany towar musi być dostarczony do Działu Reklamacji w firmie Flaxpol Sp.z o.o. prawidłowo zabezpieczony na czas transportu aby wykluczyć możliwość powstania usterki z winy użytkownika, czy też  transportu;
 6. Dział Reklamacji każdorazowo sprawdza poprawność nadesłanych towarów i dokumentów z danymi  zawartymi w Formularzu Reklamacji, o którym mowa w §3 punkt 1;
 7. W przypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona, reklamowany produkt zostaje zwrócony do nabywcy a  koszty transportu (zgodnie z cennikiem usług firmy kurierskiej) oraz koszty ewentualnych badań i ekspertyz,  jeżeli takowe wystąpią pokrywa Klient, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Flaxpol Sp. z o.o. w terminie7 dni od daty jej wystawienia;

§ 4. Postanowienia końcowe:  

 1. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie, regulują przepisy Kodeksu Cywilnego;
 2. W razie pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z Działem Reklamacji e‐mail: reklamacje@flaxpol.pl  

 

Partnerzy

Kontakt

Kontakt odzież: 46-200 Kluczbork, ul. Jagiełły 21 tel. 077 414 41 48 (-50) wew. 23 fax. 077 425 04 30 flaxpol.odziez@flaxpol.pl

FLAXPOL SP Z O.O.

Polityka Prywatności